Skip to content

(van toepassing met ingang vanaf 04/09/2020)

1       Toepassingsgebied

Wanneer in deze algemene voorwaarden verwezen wordt naar VDV consultants, wordt verwezen naar de BV VDV consultants, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Floraliënlaan 2 bus 1 en met als ondernemingsnummer RPR Antwerpen 0844.255.930, alsook naar elke met VDV consultants verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen VDV consultants en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.

Overeenkomstig het gemeen recht kan VDV consultants enkel aansprakelijk worden gesteld voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door haar werden aanvaard.

2       Totstandkoming van de overeenkomst 

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan op het moment dat de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief door VDV consultants in ontvangst wordt genomen en door haar mee wordt ondertekend.

Indien VDV consultants de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, vanaf het moment en voor zover deze contractuele documenten, hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de cliënt werden overgemaakt.

3       Duur en opzegging van de overeenkomst

3.1       Recurrente opdrachten

3.1.1      Definitie

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan, een opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd. 

Volgende opdrachten worden als recurrent beschouwd:

3.1.1.1      Boekhouding

–          Een geregelde boekhoudkundige registratie doen van de door de cliënt meegedeelde stukken/de begeleiding van de cliënt bij de boekhoudkundige verwerking, rekening houden met de door het bestuursorgaan vastgestelde waarderingsregels;

–          Bijstand bij en nazicht van de door cliënt gecodeerde en geboekte transacties (aan- en verkoopfacturen, bank- en kasstukken);

–          Nazicht van de door cliënt gevoerde boekhouding op boekhoudkundig en fiscaal vlak;

–          Bijstand bij en nazicht van de door cliënt voorbereide en geboekte bijkomende boekingsstukken (loonstaten, afschrijvingen, voorzieningen, …);          

–          Het bijhouden van de afschrijvingstabellen;

–          Supervisie en advies inzake de boekhoudkundige organisatie van de cliënt.

3.1.1.2      BTW-aangifte

Het indienen, in naam en voor rekening van de cliënt, van fiscale aangiften inzake BTW, o.a.:

–          periodiek btw-aangiften mits tijdige overhandiging van de vereiste documenten en stavingsstukken door de cliënt;

–          nazicht van de door de cliënt gevoerde boekhouding en de daaruit resulterende periodieke btw-aangifte;

–          het aan de cliënt meedelen van de te betalen of te ontvangen btw-saldo evenals van de eventuele voorschotten ervan;

–          de periodieke intracommunautaire listings;

–          de periodieke Intrastat-aangiften.

3.1.1.3      BTW-listing

Het indienen, in naam en voor rekening van de cliënt, van de jaarlijkse btw-listing.

3.1.1.4      Tussentijds rapportering

Uitvoeren van een periodiek summier nazicht van de (voorgelegde) boekhouding en opmaken van boekhoudkundige staten op periodieke basis;

Opmaken van de vergelijkende staat, lopende over twee jaar, per maand/kwartaal van elk jaar.

3.1.1.5      Bedrijfsvoorheffing

Het opstellen van de documenten en de berekening i.v.m. de inhouding van bedrijfsvoorheffing voor bedrijfsleiders;

Het periodiek indienen van de aangifte 274, fiches 281.20, …

3.1.1.6      Voorafbetaling

Het berekenen van de voorafbetalingen op basis van het geraamde fiscale resultaat (op basis van de gevoerde boekhouding en/of van de door de cliënt meegedeelde stukken).

3.1.1.7      Jaarafsluiting

–          Nazicht van de rekeningen (o.a. klanten-, leveranciers-, algemene rekeningen, bezoldigingen, enz.);

–          Diverse afsluitingsverrichtingen van het boekjaar;

–          Opstellen afschrijvingstabellen;

–          Een nazicht doen van de rubrieken van de balans en de meest relevante rubrieken van de resultatenrekening met het doel voldoende zekerheid te verwerven aangaande de volledigheid en de getrouwheid van de gegevens, voortgebracht door het boekhoudsysteem;

–          Een beoordeling geven van de waarderingsgrondslagen, controleren of zij overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de statutaire bepalingen en coherent ten opzichte van het vorige jaar werden toegepast;

–          Opstellen van het ontwerp van de interne jaarrekening;

–          Opstellen van het ontwerp van jaarrekening volgens verkort/volledig schema van de NBB op datum van afsluiting van het boekjaar;

–          Opstellen van het ontwerp van notulen van het bestuursorgaan, de algemene vergadering en de overige wettelijke verslagen;

–          De beroepsbeoefenaar wordt o.a. niet belast met:

 • een fysische controle van de voorraden;
 • het nazicht van de bestellingen en werken in uitvoering;
 • het bijhouden van de wettelijke of hulpdagboeken;
 • een administratieve of interne controle.

3.1.1.8      Vennootschapsbelasting

Het opstellen en het indienen, in naam en voor rekening van de cliënt, van de fiscale aangifte op basis van de informatie verstrekt door de cliënt inzake:

de vennootschapsbelasting;

de rechtspersonenbelasting;

de belasting der niet – inwoners;

Het berekenen of het ramen van de verschuldigde/terug te vorderen belastingen;

Het opstellen en opvolgen van de aangiften inzake roerende voorheffing m.b.t. intresten, royalty’s en dividenden;

Het voorbereiden en opmaken van de noodzakelijke bijlagen bij de fiscale aangifte waaronder de voorgeschreven formulieren;

Het opstellen van de fiches 281.20, 281.45, 281.50, e.a.;

Het nazicht van de aanslagbiljetten voorgelegd door de cliënt.

3.1.1.9      Personenbelasting

Het opstellen en het indienen, in naam en voor rekening van de cliënt, van de fiscale aangifte op basis van de informatie verstrekt door de cliënt inzake:

de personenbelasting;

de belasting der niet – inwoners;

Het berekenen of het ramen van de verschuldigde/terug te vorderen belastingen;

Het opstellen en opvolgen van de aangiften inzake roerende voorheffing m.b.t. intresten, royalty’s en dividenden;

Het voorbereiden en opmaken van de noodzakelijke bijlagen bij de fiscale aangifte waaronder de voorgeschreven formulieren;

–          Het opstellen van de fiches 281.45, 281.50, e.a.;

–          Het nazicht van de aanslagbiljetten voorgelegd door de cliënt.

3.1.1.10   Belcotax

Het opstellen en het indienen, in naam en voor rekening van de cliënt, van de fiches 281.20 (bezoldigingen van bedrijfsleiders) voor de cliënt waarvoor wij ook de opdracht bedrijfsvoorheffing vervullen.

3.1.1.11   Fiches 281.20

Het opstellen en het indienen, in naam en voor rekening van de cliënt, van de fiches 281.20 (bezoldigingen van bedrijfsleiders).

3.1.1.12   Fiches 281.50

Het opstellen en het indienen, in naam en voor rekening van de cliënt, van de fiches 281.50 (commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, …, erelonen of vacatiegelden, voordelen van alle aard).

3.1.1.13   Fiches 281.45

Het opstellen en het indienen, in naam en voor rekening van de cliënt, van de fiches 281.45 (auteursrechten).

3.1.1.14   VZW-taks

Het opstellen en het indienen, in naam en voor rekening van de cliënt, van de jaarlijkse taks op verenigingen zonder winstoogmerk, ook wel genaamd de taks tot vergoeding van de successierechten.

3.1.2      Duur en einde van de overeenkomst

Overeenkomsten voor recurrente opdrachten worden, behoudens tegenbewijs, geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan, waarbij beide partijen de overeenkomst op elk ogenblik kunnen beëindigen mits opzegging per aangetekende brief en mits het naleven van een opzegtermijn van 3 maand.

Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was. 

3.2       Niet-recurrente opdrachten

3.2.1      Definitie

Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.1.1 worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

Volgende opdrachten worden als niet-recurrent beschouwd:

3.2.1.1      Controles en bezwaarprocedures

Vertegenwoordiging bij de controles van de directe en indirecte belastingen zowel federaal, regionaal als lokaal alsmede bij het onderhandelen van fiscale akkoorden ter zake;

Het opstellen van (ontwerpen van):

antwoorden op vragen om inlichtingen,

antwoorden op berichten van wijziging van aangifte,

antwoorden op kennisgeving van aanslagen van ambtswege,

bezwaarschriften;

Indienen van bezwaarschriften;

Inzage in dossiers bij de bevoegde fiscale overheden;

Opvolging van de procedures naar aanleiding van betwistingen.

3.2.1.2      Advies en bijstand aanvraag voorafgaandelijke beslissing

Het verlenen van advies over de opportuniteit van de aanvraag tot voorafgaandelijke beslissing (o.a. het onderzoek van de gepubliceerde beslissingen terzake);

De voorbereiding van een voorstel tot aanvraag van voorafgaandelijke beslissing;

Bijstand bij voorafgaand overleg;

De voorbereiding van antwoorden op vragen van de Dienst van de Voorafgaandelijke Beslissingen;

–          Bijstand bij de aanvraag tot voorafgaandelijke beslissing;

–          Opvolging van de beslissing.

3.2.1.3      Raadgeving/bijstand

–          Raadgeving betreffende de oprichting van een vennootschap;

–          Hulp bij het opstellen van een financieel plan;

–          Raadgeving onder de vorm van financiële analyse van de onderneming: o.a. boordtabellen, opstellen van tussentijdse situaties, …;

–          Nazicht van juridische documenten en contracten;

–          Overige aangiftes zoals statistieken, betalingsbalansen,..;

–          Bezoldigingstechnieken;

–          Waardering van vennootschappen, begeleiding bij overnames, compliance werkzaamheden;

–          …

3.2.1.4      Commissaris van de rekeningen in VME’s

De opdracht bestaat erin bij de cliënt de opdracht van commissaris van de rekeningen uit te oefenen voor een vooraf gedefinieerde periode.

De beroepsbeoefenaar zal indien noodzakelijk in college kunnen werken.

De beroepsbeoefenaar mag ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap en alle verdere bevoegdheden aanwenden.

De cliënt verleent alle medewerking die noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht.

3.2.1.5      Vertegenwoordiging van de individuele vennoten of aandeelhouders bij de controle- of onderzoeksbevoegdheid (artikel 3:101 WVV)

De opdracht bestaat erin de cliënt bij te staan en/of te vertegenwoordigen in de uitoefening van zijn individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid zoals bepaald bij artikel 3:101 WVV, en dit met instemming van het bestuursorgaan van de vennootschap.

De beroepsbeoefenaar zal indien noodzakelijk in college kunnen werken.

De beroepsbeoefenaar mag ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap en alle verdere bevoegdheden aanwenden die opgesomd zijn in artikel 3:68 WVV.

3.2.1.6      Bijstand in het kader van de opstelling van een financieel plan door de oprichter(s) van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap

De opdracht zal uitgevoerd worden overeenkomstig de beroepsnormen en vigerende wetsbepalingen, in het bijzonder die van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals beoogd door de artikelen 5.3 en 5.4 van het WVV voor de BV’s en artikel 7.3 van het WVV voor de NV’s. Behoudens andersluidende wetsbepalingen of beroepsregels houdt deze opdracht een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis.

De bijstandsopdracht bij de opstelling van een financieel plan bestaat erin na te gaan of de gebruikte boekhoudmethodes adequaat zijn om de voorinformatie en het actieprogramma, die de oprichter(s) ons op voorhand in eigen verantwoordelijkheid als oprichter(s) van de vennootschap in oprichting heeft/hebben meegedeeld.

De opdracht bestaat geenszins in het valideren van de hypotheses van de omzet en rentabiliteit, maar wel in het opstellen van de cijfers overeenkomstig de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wij kunnen slechts handelen op basis van de informatie die de oprichter(s) ons bezorgd heeft/hebben en kunnen bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van valse of onvolledige informatie.

3.2.2      Duur en einde van de overeenkomst

Overeenkomsten voor niet-recurrente opdrachten worden, behoudens tegenbewijs, geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten en eindigen door de uitvoering van de opdracht of door levering van de overeengekomen prestaties. In toepassing van artikel 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van artikel 2004 B.W., heeft de cliënt het recht om dergelijke opdracht vroegtijdig te beëindigen, mits betaling aan VDV consultants van de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden, te verhogen met een bijkomende schadevergoeding gelijk aan 30% van het ereloon met betrekking tot het niet uit te voeren of uitgevoerde deel van de opdracht.

3.3       Afhandeling

Na de beëindiging van de overeenkomst worden, behoudens anders overeengekomen tussen partijen, alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde tegen ontvangstbewijs.

VDV consultants is gerechtigd de administratieve kosten van deze aflevering in rekening te brengen.

4       Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en)

In alle gevallen kan VDV consultants de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

 • omstandigheden die de onafhankelijkheid van VDV consultants in het gedrang brengen;
 • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken;
 • de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.2) en in de opdrachtbrief;
 • in geval van WCO, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt;
 • wijziging in het risicoprofiel van de cliënt;
 • gebrek aan (tijdige) betaling door de cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, zullen door VDV consultants per aangetekend schrijven aan de cliënt worden meegedeeld.

Naargelang de omstandigheden kan VDV consultants haar beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt. 

Wanneer de overeenkomst wordt stopgezet, wijst VDV consultants de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor zij opdracht had gekregen. 

In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 

De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien VDV consultants kennelijk in gebreke blijft haar eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.1) en in voorkomend geval in de opdrachtbrief, uit te voeren.

De cliënt zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan VDV consultants.

Elke partij kan de overeenkomst, met een schriftelijke en aangetekende kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of een voorlopige of gerechtelijke bewindvoerder of vereffenaar heeft aangewezen gekregen.

5       Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) in overeenstemming met punt 7 hieronder, is VDV consultants gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

VDV consultants brengt de cliënt hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor VDV consultants opdracht had gekregen, wijst zij de cliënt hierop. 

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. VDV consultants is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden. 

6       Rechten en plichten van de partijen

6.1       Rechten en plichten van VDV consultants

VDV consultants voert met de vereiste zorg de haar toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

VDV consultants is ertoe gehouden de wettelijke en reglementaire termijnen te eerbiedigen, op voorwaarde dat de cliënt haar tijdig alle noodzakelijke inlichtingen en documenten bezorgt. Bij laattijdigheid van de cliënt kan VDV consultants op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor boetes, bijslagen en interesten die kunnen voortvloeien uit deze laattijdigheid. 

Zij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA), rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst. 

VDV consultants kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen. 

Evenmin is zij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst. 

De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude. 

Behoudens andersluidend beding is VDV consultants niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) haar overmaken, evenmin als zij gehouden is om de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die haar door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen, te controleren. 

VDV consultants mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van haar keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n). 

In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft VDV consultants haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) . 

VDV consultants, evenals haar gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en de geldende wet- en regelgeving tot vaststelling van het reglement plichtenleer der accountants, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

6.2       Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe:

 • VDV consultants alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
 • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
 • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen aan VDV consultants;
 • indien VDV consultants hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
 • na te gaan of de door VDV consultants geleverde documenten en staten overeenstemmen met haar verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, haar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

6.3       Verbod op afwerving

De cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 3 jaar na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van VDV consultants, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en VDV consultants, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van VDV consultants. 

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 50 000,00  EUR, dit onverminderd het recht van VDV consultants om een hogere vergoeding te vragen indien deze forfaitaire schadevergoeding niet alle schade dekt.

7       Erelonen 

7.1       Bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen van VDV consultants worden berekend op basis van de tijd besteed door haar vennoten, bestuurders, bedienden en lasthebbers of op forfaitaire basis, in functie van de vereiste niveaus van bekwaamheid en verantwoordelijkheid zoals bepaald in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd. 

Alle rechtstreekse bij derden gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, zijn niet begrepen in de erelonen en zullen bijkomend aan de erelonen toegevoegd en gefactureerd worden. Op verzoek van de cliënt zal VDV consultants het bewijs van de voor rekening van de cliënt gemaakte kosten voorleggen. 

Erelonen en kosten worden berekend exclusief belastingen en heffingen. 

7.2       Betalingsvoorwaarden

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. 

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

 • een intrestvergoeding van 10%,
 • een conventionele schadevergoeding van 10%.

7.3       Voorschotten

VDV consultants kan één of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

VDV consultants behoudt zich het recht voor met de prestaties pas te starten op het ogenblik dat een gefactureerd voorschot betaald werd door de cliënt.

7.4       Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan VDV consultants. Indien geen (tijdige) betwisting VDV consultants bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. In dit geval wordt de schuldvordering als definitief beschouwd.

De factuur wordt, behoudens tegenbewijs, geacht ontvangen te zijn ten laatste 3 kalenderdagen na de factuurdatum. 

8       Aansprakelijkheid

VDV consultants kan slechts aansprakelijk worden gesteld bij bewijs van zware fout of zware nalatigheid, in geval van opzet of bij niet-uitvoering van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de opdracht vormt. VDV consultants kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in wetten en andere vormen van regelgeving welke plaatsvinden na het uitvoeren van een opdracht en welke een invloed hebben op de juistheid van de inhoud van de uitgevoerde opdracht. VDV consultants kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele latere wijzigingen – eventueel met terugwerkende kracht – van deze wettelijke en regelgevende bepalingen.

De aansprakelijkheid van VDV consultants is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of materiële schade zoals, maar niet beperkt tot gederfde inkomsten en verliezen, en supplementaire kosten. De volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door VDV consultants afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat VDV consultants eventueel draagt in overeenstemming met die verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen dat aan de cliënt werd gefactureerd gedurende de twaalf maanden die aan het schade verwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract.

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor VDV consultants, haar vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zijn.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten. 

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de  beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

9       Antiwitwasbepalingen

Krachtens de nationale en Europese Antiwitwaswetgeving, is VDV consultants ertoe gehouden haar cliënten en hun begunstigde rechthebbenden te identificeren. 

Bijgevolg zal VDV consultants hiertoe aan de cliënt bepaalde informatie en documenten vragen en bijhouden en/of geschikte databanken hiervoor raadplegen. De cliënt verbindt er zich toe om VDV consultants de gevraagde informatie te bezorgen en om haar tijdig te informeren nopens elke wijziging met betrekking tot die informatie en documenten.

10     Elektronisch overmaken van gegevens

Gedurende de verlening van de diensten, kunnen de partijen elektronisch met elkaar communiceren, ook via social media, zoals Facebook, WhatsApp, Messenger, etc. Het is echter onmogelijk te garanderen dat het elektronisch overmaken van gegevens volledig veilig, zonder virus of zonder vergissing kan gebeuren, waardoor dergelijke transmissies van gegevens kunnen worden onderschept, vervalst, vernield, doorgegeven, vertraagd, verloren gaan, of onbruikbaar gemaakt. De partijen erkennen hierbij dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico’s volledig kan uitsluiten.

Hierbij bevestigen de partijen dat ze die risico’s aanvaarden, het gebruik van elektronische communicatie, ook via social media, geldig toelaten en overeenkomen om alle beschikbare en passende middelen te gebruiken om de meest verspreide virussen op te sporen alvorens informatie langs elektronische weg door te zenden. Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van haar eigen systemen en belangen met betrekking tot de elektronische communicatie en geen enkele partij zal aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de wijze of vorm, voor enig verlies, voor enige vergissing of verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van elektronische communicatie tussen de partijen.

11     Overmacht

VDV consultants is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de cliënt ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door VDV consultants geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van VDV consultants, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien VDV consultants zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van VDV consultants opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is VDV consultants gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat VDV consultants tot betaling van enige vergoeding aan de cliënt kan worden gehouden. 

12     Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door VDV consultants. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, templates en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

13     Toepasselijk recht en oplossing van geschillen

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst. 

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.