Skip to content

Deze website is een initiatief van VDV consultants BVBA en heeft zuiver een informatief karakter. Deze website bevat geen juridisch noch professioneel advies: ga niet op deze informatie af zonder het advies in te winnen van een behoorlijk gekwalificeerd accountant of belastingconsulent die vertrouwd is met uw bijzondere omstandigheden.

Hoewel we proberen om te zorgen dat alle informatie die verstrekt wordt, correct is, kunnen we hier geen sluitende garanties op geven. VDV consultantsBVBA is niet aansprakelijk voor de informatie die deze website bevat, noch voor de juistheid of volledigheid ervan, en wijst alle aansprakelijkheid in verband met deze informatie af. VDV consultantsBVBA is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waar links naartoe gemaakt worden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Tenzij anders vermeld is VDV consultants BVBA de eigenaar van het copyright en het databankrecht van deze website en de inhoud ervan. Geen enkel deel van deze website mag onder enige materiële vorm (fotokopie of elektronische opslag in enig medium en al dan niet tijdelijk of toevallig voor enig andere gebruik van deze publicatie inbegrepen) worden openbaar gemaakt, verspreid, overgenomen, hergebruikt noch gereproduceerd, tenzij wettelijk toegestaan.

Deze website gebruikt cookies. We behandelen uw gegevens vertrouwelijk en ze worden nooit doorgegeven aan derden. Merkt u iets op dat niet juist of aanstootgevend is? Contacteer ons.

VDV consultants BVBA behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde te herzien door op deze website een nieuwe versie ervan te publiceren.Gelieve daarom deze pagina geregeld op wijzigingen na te kijken.

Disclaimer virtual assistent

Op onze website staat een virtuele assistent die vragen kan beantwoorden rond juridische en fiscale aangelegenheden. Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de gebruikers van deze virtuele assistent. Echter kunnen wij niet garanderen dat deze informatie steeds actueel, foutloos of volledig is. Bijgevolg kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die de virtuele assistent geeft. Tevens kan er geen aansprakelijkheid ontstaan voor schade volgend uit onjuistheden, onvolledigheden of vertragingen in de aangeboden informatie.

De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s, of andere verwijzingen naar (niet-)commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden. Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door accounton.io, kan de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Fotocover: NordWood Themes via Unsplash